Prirodzený výber lídrov

Autor: Stanislav Jurčišin | 1.9.2013 o 0:41 | (upravené 2.9.2013 o 16:17) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  92x

Prečo je faktor zavedenia možnosti prirodzeného výbeu lídrov dôležitejší ako akákoľvek iná debata pre nastavovanie spravodlivého prostredia.

Líder – človek v rámci tímu, ktorý je zodpovedný za jeho organizáciu v záujme spoločného cieľa.

Prirodzený líder – človek, ktorý je v rámci tímu nielen zodpovedný za organizáciu, ale je všeobecne akceptovaný ako prirodzená autorita. Vie si ľudí získať a stmeliť do harmonického kolektívu.

V zásade platí, že čím je schopnejší a lepší líder, tým je tím v dlhodobejších ukazovateľoch lepší, efektívnejší a harmonickejší.

Ľudia si v prirodzených podmienkach svojich lídrov dokážu sami vybrať a dať na svoje čelo. Môže to trvať dlhodobejšie alebo krátkodobejšie, ale v zásade každé spoločenstvo vie časom vycítiť ľudí, ktorí ich dokážu doviesť k spoločným cieľom tým najlepším spôsobom.

Dobrý líder je vo všeobecnosti človek s dobrými morálnymi vlastnosťami a zásadami a s dobre vyprofilovanou schopnosťou rešpektu iných. Každý človek je schopný v živote rásť a zvyšovať svoje líderské schopnosti.

O tom, že takýto fakt nie je niečím novým, ale už aj v minulosti bol považovaný za dôležitú a nevyhnutnú  súčasť nastavovania spravodlivého prostredia,  svedčí napríklad výrok Thomasa Moora, anglického humanistu svojej doby a autora filozofického diela Utópia. V tomto diele predstavuje ideálny spravodlivý štát a na adresu ideálneho lídra už v 16. storočí píše toto:

"Ideálny panovník dokáže vládnuť nielen nad otrocky poslušnými ľuďmi, ale aj nad takými, čo milujú slobodu, uvedomujú si svoje povinnosti a verní sú z vnútorného presvedčenia".

O nevyhnutnosti rešpektovania a zavedenia tohto faktu do organizácie spoločnosti hovoria aj tzv. "starí komunisti". Bohužiaľ, politickou diktatúrou boli časom snahy o jeho presadzovanie odstránené.

Ako funguje dnešný systém na elimináciu tohto faktu o ktorom píšem?

Už neprirodzeným rozdaním majetkov sa u nás prijala skupina lídrov, ktorí si nezískali svoje postavenie prirodzeným získaním si rešpektu ľudí, ale jeho nanutením a nedávaním inej možnosti ako akceptovaním. Bohužiaľ je to na škodu celej spoločnosti. Nielen ľudí, ktorí musia prijať neprirodzeným spôsobom líderstvo iných, ale aj samotných lídrov, ktorých vývoj v rámci ich líderskych schopností môže byť získaním si absolútnej moci takýmto spôsobom veľmi brzdený. Samozrejme za takýto fakt nemôžu ani samotní samourčení lídri. Ale celkový vývoj a dnešná situácia nám hovorí, že je to zlá a neprirodzená cesta pre život, rast a rozvoj všetkých.

Ďalším faktorom podporujúcim šírenie a akceptovanie neprirodzeného diktatúrneho líderstva je výška nezamestnanosti, výška cien nehnuteľností a do istej miery s ňou spojená aj výška disponibilných príjmov. Všetky tieto faktory sú zapríčinené totálnou devastáciou trhového a prirodzeného prostredia pomocou neprirodzeného bohatnutia úzkej skupiny ľudí cez netransparentné finančníctvo.

Skúsim to priblížiť z pohľadu obyčajného zamestnanca, pracujúceho buď vo fabrike alebo majúceho normálne zamestnanie za dnešným systémom vytvorenú odmenu. Pri dnešnej nezamestnanosti, nákladov na život(poprípade natiahnutej hypotéke)mu  vo väčšine prípadoch nič iné ako držať si zamestnanie bez ohľadu na podmienky v rámci spoločnosti, neostáva. Samozrejme ak nechce nechať svoju rodinu ísť žobrať na ulicu. Ak náhodou nezvláda nastolené pravidlá resp.častokrát otrokárske jednanie od samonastolených vládcov (alebo skôr nimi určených agentov), môže využiť ďalší podporný produkt systému – psychiater poprípade psychológ, kde mu nastavia tzv psychoanalýzu spojenú s ťažkými jedmi totálne obmedzujúcimi prirodzené správanie. Psychoanalýza zahŕňa okrem iného aj vysvetľovanie, ako sa má učiť vychádzať s ľuďmi a takto zmenený jedinec je časom lepšie pripravený zvládať otroctvo a nenechať svoju rodinu žobrať(všimnime si, že percento ľudí využívajúcich toto riešenie sa v epicentre dnešného otrockého mordoru blíži k číslu 50).

Čo je nevyhnutné pri snahe o organizáciu spoločnosti na to, aby bol tento fakt v nej automaticky zabudovaný?

Na základe chýb minulého a dnešného režimu je nevyhnutné vyhnúť sa obom typom diktatúry, ktorá vedie k otrocky ladenej spoločnosti namiesto jej prirodzeného harmonického samovývoja. Ide o:

-          Politickú diktatúru – uplatňovaná v minulom režime. Dá sa zaviesť slobodnými voľbami, najlepšie pri priamej  demokracii. Z parlamentnej demokracie sa dnes stala tiež diktatúra, keď si dnešní neobmedzení vládcovia prostedníctvom vlastníctva kapitálu dokážu politické prostredie formovať v podstate ako chcú.

-          Kapitálová diktatúra – dnešný typ diktatúry. Jej dnešná globálna podoba má korene niekoľko storočí dozadu vo využívaní súkromného bankovníctva a možností vydávania peňazí úzkou skupinou ľudí. Postupným vytváraním neobmedzenej formy súkromného vlastníctva a šírením propagandy globálneho voľného trhu kapitálu si táto skupina ľudí v podstate udržiava a zväčšuje svoju absolútnu moc.

Veľmi dôležitým faktorom pri predchádzaní dnešného typu diktatúry v budúcnosti v rámci spoločnosti je okrem úplnej reformy finančného trhu aj kontrola nad firemnou a mzdovou politikou. Osobne si myslím, že maximálny rozdiel medzi najvyššími a najnižšími príjmami pri jeho predchádzaní  v rámci firiem môže byť 10 až 15 – krát. Pri týchto číslach mám na mysli tie najväčšie firmy.

Prirodzené líderstvo je vyznačované tým, že si líder neudržiava poslušnosť alebo priazeň svojich pracovníkov alebo členov svojho tímu tým, že členovia nemajú inú možnosť na prežitie ako byť poslušní v rámci jeho určenej organizácie.  Na to je nevyhnutné zaviesť aj opatrenia na podporu nulovej nedobrovoľnej nezamestnanosti. Aby bola možnosť zmeny pre jednotlivých členov.

Vytváranie hierarchií na základe prirodzeného výberu lídrov je jediný spôsob pre vytvorenie dobrého dlhodobo harmonického prostredia pre všetkých. Súvisí aj s odbúraním dnešného stresu, ktorý je jednak na strane vládcov(súvisiace s neprirodzeným alebo skôr neprirodzene absolútnym postavením) a jednak na strane ostatných. Je to cesta k zefektívneniu a harmonizácii celkového prostredia.  Je to cesta k prirodzenému zdravému životnému štýlu a prirodzenom zvyšovaní úrovne vzdelania celej spoločnosti. To, či s viac štátom, menej štátom alebo akým spôsobom sa rozhodne spoločnosť ísť, už príde časom ako následný produkt takéhoto prostredia. Ale zabezpečenie podmienok pre prirodzený výber lídrov v spoločnosti je ten základný bod pre jej dlhodobý a  harmonický prirodzený vývoj.

Záver

Základ v nastavovaní dlhodobého, spravodlivého a harmonického prostredia do budúcnosti nie je v hádkach o výhodách súkromného alebo štátneho sektora a pod. Základ je v presadzovaní zavedenia faktu prirodzeného výberu lídrov o ktorom nám hovorili mnohí humanisti minulosti. To, proti čomu dnes sofistikovaný otrocký systém neuveriteľne zbrojí. Utópia, ktorú predstavil Thomas Moore už pred pol tisícročím ako vtedy ešte nemožnú pre zavedenie, už dnes utópiou nie je. Máme dostatok poznatkov z chýb minulosti a súčasnosti a dnešné technologické vymoženosti nám už dovoľujú postupne spravodlivú organizáciu spoločnosti zavádzať. Iba tam je riešenie všetkých dnes neriešiteľne vyzerajúcich problémov a iba tam je šanca niečo s dnešnou situáciou skutočne urobiť.

Výhody štátneho sektora boli v minulom režime spojené aj s presadzovaním tohto faktora do celkovej organizačnej štruktúry(pre prirodzený výber lídrov je ich vymeniteľnosť nevyhnutným faktorom). Urobili sa tam chyby, ale pre zdravý vývoj spoločnosti je určite lepší štátny sektor kontrolovaný spoločnosťou so znakom transparentnosti, ako súkromný sektor vytvorený neprirodzeným spôsobom. Teda rozkradnutím, za ktoré nemôžu ani tí, čo sa toho priamo zúčastnili a zúčastňujú. Sofistikovanosť vytvárania dnešného otroctva je na takej vysokej úrovni, že dnešní vládcovia vedia, ako spoločnosť zbaviť akejkoľvek možnosti na zdravý vývoj a vyvolávať v nej stres a napätie. A tento krok neprirodzeného získania si absolútnej moci úzkymi skupinami ľudí je len jednou z ich zbraní. Škodí to nielen obyčajným ľuďom, ale aj tým, ktorí si tú moc získali. Vedie to do čiernej diery všetkých, bez ohľadu na ich majetkové a mocenské pomery.

Najideálnejšou formou je samozrejme súkromný sektor vytvorený prirodzeným spôsobom. Teda prirodzeným získaním si ľudí, autority v rámci spoločnosti a presadením sa na férovom trhu. Ten však vzhľadom na mnohé okolnosti v podstate neexistuje a preto ani súkromný sektor u nás vytvorený prirodzeným spôsobom (mám na mysli samozrejme veľké podniky)  neexistuje. A uvedomenie si faktu, že samonastolení lídri a vodcovia s už v podstate absolútnou mocou, ktorí si získali postavenie neprirodzeným spôsobom, v organizácii spoločnosti zlyhávajú, netreba veľké znalosti z nejakých vied. Na to stačí mať otvorené oči a začať si hovoriť pravdu

Oveľa lepší efekt pre život všetkých má spoločné, teda štátne, transparentné a spravodlivé ako nespravodlivo neštátne. To druhé dnes v globálnom meradle vedie tak akurát k zániku civilizácie. Tej slovanskej určite.

Keďže ide o zložitú tému, skúsim to povedať ešte iným spôsobom. Ak chceme konečne dospieť k organizácii štátu, ktorý sa bude približovať spravodlivej spoločnosti, musíme vytvoriť podmienky na vytváranie hierarchií v rámci spoločnosti nie smerom zhora dole(smerom od svetových feudálnych vládcov až k obyčajnému človeku prostredníctvom zavádzania ich agentov), ale dať moc do rúk ľuďom a takto nechať vytvoriť prirodzenú hierarchiu, ktorá konečne nebude mať znaky otrokárskej spoločnosti, ale slobodnej a spravodlivej. Musíme jednoducho skoncovať s feudalizmom.

A ešte trochu z iného pohľadu..

Čo teda vlastne znamená v dnešnej dobe začať presadzovať slobodu prostredníctvom možností prirodzeného výberu lídrov a prirodzeného vytvárania hierarchií nie na základe otroctva, ale slobodnej vôle? Znamená to v podstate prechod od individualizmu, ktorý v dnešnej finančno pyramídovej situácii nie je nič iné ako páčiť sa a získavať si priazeň vyšších poschodí tejto neprirodzenej otrockej hierarchie, k vnútornej slobode jednotlivca, hľadaniu vzájomnej spolupráce, cesty jeden k druhému a učeniu sa rešpektovať a pomáhať si navzájom. Tam je jediná skutočná cesta k skutočnému a dlhodobému riešeniu dnešnej situácie.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.


Už ste čítali?