Družstevníctvo a jeho prínos do budúcnosti

Autor: Stanislav Jurčišin | 31.1.2014 o 13:50 | (upravené 31.1.2014 o 13:56) Karma článku: 5,44 | Prečítané:  646x

Stručné porovnanie demokraticky a diktatúrne riadených organizácií. Uvedenie základných atribútov a prínosu demokraticky riadených(družstevných) pre budúcnosť z pohľadu celkovej dlhodobej makroekonomickej rovnováhy, možností rozvoja a efektivity organizácií ako aj možností odborného rozvoja a inovatívnosti z pohľadu zamestnancov.

Družstvá sa od dnes zaužívaných foriem podnikania zásadne líšia v jednej veci. Tou je spoločné vlastníctvo všetkých a spoločná participácia na riadení. Riadenie a hierarchia je tlačená teda zdola od všetkých a nie zhora od jedného alebo aj viacerých vlastníkov. Ak by sme to zobrali z pohľadu dlhodobo omieľaného pojmu tzv. demokracie, ide o diktatúrne riadenie verzus demokratické a to na úrovni firiem.

Žijeme v dobe, ktorá je poznačená dlhodobým úžerníctvom určitých zložiek spoločnosti a dlhodobou monopolizáciou prostredia v  pyramídovom smere, keď na vrchole pyramídy sú ľudia držiaci finančný systém a od nich sa odvíja celé prostredie. Prostredníctvom nastavených hospodárskych pravidiel môžeme hovoriť o veľkolepo sformovanej diktatúre.

Družstvá, keďže sú v spoločnom vlastníctve všetkých zamestnancov, zisky  prerozdeľujú pre všetkých zamestnancov, podľa určitých koeficientov. S tým súvisí aj nevyhnutná transparentnosť výsledkov a spoločné rozhodovanie o rozdeľovaní zisku na investície a prerozdeľovaním medzi zamestnancov, čo spôsobuje okamžitý návrat všetkých prostriedkov do ekonomického kolobehu.

Skúsim zhrnúť základné prínosy družstevného fungovania firiem pre spoločnosť:

 

1. EEliminácia odlevu zdrojov v podobe nekontrolovateľných kapitalistických ziskov.

Všetky zisky v družstvách sa vracajú do ekonomického kolobehu v podobe investícií alebo ich prerozdeľovaním medzi všetkých zamestnancov. Sú známe udalosti v minulom storočí, keď bola snaha o elimináciu tohto zaujímavého kapitalistického fenoménu a viedli k veľkým ekonomickým boomom a nepochybne pomohli zdvihnúť úplne zdevastované hospodárstva. Totižto totálne nabúra akúkoľvek dlhodobú makroekonomickú rovnováhu a je zdrojom disharmónie na trhu, ktorá vedie k zvyšovaniu rozdielov medzi chudobnými a bohatými, špekuláciám, demotivácii a k polarizácii spoločnosti(možno povedať k vytváraniu otrokárskej spoločnosti).

Problematika spotreba-výroba sa medzi rôznymi názormi rieši dodnes. Dá sa hovoriť o tom, že dlhodobejšie prebieha menšia vojna a to medzi snahami o tzv. záchranu kapitalistickej otrockej spoločnosti spojenú s rôznorodou argumentáciu nulového vplyvu netransparentného odlevu zdrojov a nerovnováhy v oblasti výroba – spotreba a zástancami progresu a nabádania k riešeniu tejto problematiky a konečne niečo s týmto dnešným nastaveným otroctvom a doslova ekonomickým ateizmom aj robiť. Pokiaľ sa zdroje do ekonomického kolobehu nevracajú a prostredníctvom špekulačne nastavených pravidiel z neho unikajú, nie je možné v dlhodobom horizonte vytvoriť podmienky pre stopercentnú zamestnanosť, celkovú makroekonomickú rovnováhu a nevytváraniu nevoľníctva más ľudí, pretože to nabúra akékoľvek pravidlá jednoduchej matematiky. Samozrejme v rámci spoločnosti sa ten odlev zdrojov a automatická polarizácia spoločnosti rieši rôznymi spôsobmi a základ spočíval a spočíva v podvodnom finančom systéme, ktorého úplne chybný e nekontrolovateľný princíp fungovania peňazí je základným zdrojom nerovnováh. Kapitalistické firmy sú však základným nástrojom tejto devastácie.

Určite si mnohí všimli mnohé snahy o základné reformy v hospodárskej oblasti na nápravu a zvrat toho, čoho sme dnes svedkami. Tými sú bezúročné peniaze v ekonomike a druhou je buď stopercentné zdaňovanie firemných ziskov alebo ich úplné prerozdelenie medzi zamestnancov. Tento návrh určite neprichádza len pre srandu králikov, ale má svoje jednoznačné opodstatnenie pre dlhodobú ekonomickú prosperitu. Družstevná firma tento atribút rieši úplne do bodky.

 

2. RRiešenie korupcie

V rámci záchranárskych prác kapitalistického devastovania dnešnej spoločnosti sa vyberajú aj problémy korupcie. Záchranárski pracovníci kapitalizmu dokonca bezproblémovo vyťahujú a poukazujú na rôzne krajiny a vysvetľujú ako korupcia súvisí s jednotlivými oblasťami. Korupcia má svoje príčiny a určite je dlhodobo súčasťou fungovania ľudí vo väčších spoločenstvách. Nepochybne ju však veľmi podporuje  celkové kapitalistické netransparentné a doslova zlodejské nastavenie a jeho tlaky. To, že sa vo veľkej miere vyskytuje v oblastiach, kde sa po zrušení východného bloku rýchlo tento spoločenský fenomén spojený s chaosom a rozdaním všetkých majetkov nahodil, súvisí do veľkej miery s tým, čo a ako sa tam natiahlo a ich rozsah je úmerný obrovským hospodárstvam. Nakoniec natiahlo sa to aj u nás a preto spôsob a dôsledky netreba veľmi predstavovať. Tieto krajiny sa podarilo totálne rozvrátiť a priniesť korupciu a beznádej, kde si môžu ďalej diktovať, manipulovať s davmi a pomocou tlačiarenských lisov slúžiacich na udržiavanie chodu ekonomík po celom svete časom aj navonok pomáhať. Príkladom je dnešná situácia na Ukrajine a neustále omieľané nebezpečenstvo korupcie napríklad v Rusku.

Kapitalistická firma je vo všeobecnosti vlastnená jedným alebo niekoľkými ľuďmi a finančné toky v nej sú zahalené rúškom netransparentnosti. Vzniká tu teda priestor pre bohatnutie jednotlivcov alebo malých skupín ľudí a to je voda na mlyn korupcii. Je to vlastne základný atribút jej vzniku a existencie. Naproti tomu, družstvo resp. kooperácia je riadená zdola, vlastnená mnohými zamestnancami, čo vytvára aj dobré prostredie pre transparentnosť finančných tokov, preozdeľovanie ziskov medzi všetkých a vzhľadom na automatickú nemožnosť spomínaného bohatnutia jednotlivcov aj automatickú elimináciu alebo znižovanie fenoménu korupcie a okrádania spoločnosti a prehlbovanie disharmónií.  Jednoducho eliminuje špekulantstvo, na ktoré doplácajú masy.

Korupcia nesúvisí s jednotlivými krajinami. Korupcia a tento odlev zdrojov súvisia do veľkej miery s celkovým kapitalistickým nastavením a družstevné firmy sú fantastickým riešením na jej elimináciu vo veľkej miere.

 

3. PProblémy v bankovom sektore -  monopolné dohody

Posledné obdobie sa prevaľujú fakty okolo dnes fungujúceho finančného systému. Ten je síce dlhodobo podvodný(jeho základ spočíva vo vzniku peňazí prostredníctvom súkromných subjektov za úrok- vlastne celé obdobie kapitalistickej spoločnosti), avšak dnešný model digitálnych peňazí a ich vytvárania súkromnými bankami z ničoho dáva v dlhodobo formovanom monopolizovanom finančnom sektore možnosti na monopolné dohody ohľadom výšok úrokov, za ktoré sa poskytujú a takto v podstate obrovské bohatnutie týchto inštitúcií a ľudí stojacimi za nimi. Tieto fakty sa v posledných mesiacoch dokonca potvrdili a banky boli za to sankciované. Družstevné spoločností s transparentnou a demokratickou podstatou ich fungovania by bol aj v tomto smere veľmi dobrý prostriedok na tento spôsob zlodejstva. Samozrejme chcem podotknúť, že vo finančnom systéme je nevyhnutné v prvom rade urobiť totálnu reformu v oblasti pravidiel vzniku peňazí a zastaviť možnosti jednotlivých bánk peniaze vôbec vytvárať, čo je azda základ akéhokoľvek progresu z dnešného bludného začarovaného kruhu.

Dlhodobý fakt okolo centrálnej banky USA, FEDu, stojí pri tejto problematike tiež za zmienku. Ten sa v podstate skladá zo súkromných bánk a nikdy v histórii nebol prinútený odhaliť presné hospodárenie. A to ide o inštitúciu, ktorá dlhodobo zabezpečuje základ pre fungovanie ekonomického prostredia, peniaze, v ťahúňovi celosvetového hospodárstva minulých storočí... Tento fakt ohľadom netransparentnosti je doslova absurdný.

Družstevné organizácie môžu urobiť aj základ reformy v oblasti mediálneho spravodajstva a to v smere eliminácie vplyvu ľudí stojacimi na vrchole pyramídovej hry na ich obsah a spôsob podávania. O tomto probléme kapitalistickej spoločnosti (myslím skôr v globálnom meradle) azda diskutovať netreba.

 

4. SSpravodlivé prerozdeľovanie dôchodkov, rovnaké možnosti a zvyšovanie motivačného prostredia. Problém otrokárskeho správania.

Družstevný spôsob fungovania spoločností má v sebe zabudovaný transparentný a zdravému rozumu prípustný spôsob odmeňovania ktorý zabraňuje v dlhodobejšom horizonte vytvorenie prostredia pre totálnu kapitálovú závislosť a teda dnešný typ diktatúry a možností manipulácie na základe vydierania a stresu z prežitia.

Táto forma spolu s rovnakou možnosťou napredovať a presadzovať sa v rámci firmy, ktorá je tlačená zdola, je fantastickým nástrojom(myslím že môžem bezproblémovo napísať najlepším) jednak na zefektívňovanie celej štruktúry, ako aj zvyšovanie motivačného prostredia zamestnancov, ktorí budú v rámci takých podmienok tlačení k odbornému a manžérskemu napredovaniu na rozdiel od páčeniu sa vyšším poschodiam hierarchií, k čomu dnes okrem diktátorského riadenia v rámci firiem pomáha aj celkové makro prostredie. Stále viac sa stretávame s faktom demotivačného prostredia pre mladých na zvyšovanie si odbornosti napríklad štúdiom.

Veľmi zaujímavou témou dnešnej doby je aj otrokárske a neľudské správanie sa k zamestnancom, k čomu tiež v podstate tlačí celé diktatúrne nastavenie spolu s vysokou nezamestnanosťou, umelé a netrhové formovanie miezd a vytváranie stresového a vydieračského prostredia. Každá kapitalistická firma predstavuje v podstate feudalizmus alebo automatickú neobmedzenú moc vlastníka(súvisí to s celkovou podstatou celého systému).  Každá neobmedzená moc sa v minulosti v dlhodobejšom horizonte stále zvrtla do zlých spôsobov(niekedy v súvislosti s viacerými generáciami, ale v podstate dá sa hovoriť o automatickom pravidle). Demokratický spôsob fungovania kooperatív tieto problémy automaticky eliminuje.

Takáto firma si týmto spôsobom dokáže vytvoriť aj skutočne lojálnych zamestnancov, ktorí v slobodnom a spravodlivom prostredí dajú spoločnosti viac, ako akýkoľvek človek v stresujúcom a diktatúrnom prostredí. Tento fakt je fantastickým ťahúňom celej spoločnosti a dá sa hovoriť aj o základe jasne lepších výsledkov kooperatív oproti diktatúrne ladeným organizáciam, ktoré sú aj dlhodobo zaznamenávané.

Mnoho ľudí vzhľadom na používaný slovný zvrat spoločné vlastníctvo si dnes presadzované družstevníctvo mieša aj s pojmami komunizmus či socializmus. Družstevníctvo je spoločné vlastníctvo zamestnancov družstva, komunizmus či socializmus boli spojené so spoločným vlastníctvom celej spoločnosti. Družstevníctvo v dnešnej dobe je spoločná a demokratická participácia na riadení so snahou o presadenie sa v súťaživých podmienkach(aj keď dnes z makro pohľadu dosť obmedzených), komunizmus či socializmus predstavovali diktatúrne riadenie z politického centra. Preto sa tieto pojmy spájať absolútne nedajú a obsahujú úplne odlišné princípy.

V krátkodobom horizonte diktatúra dokáže možno nastoliť navonok väčší poriadok, avšak nemá šancu na dlhodobú funkčnosť a blaho pre všetkých. Každý typ spájania ľudí do celkov vzhľadom na rôznorodosť ľudí automaticky prináša svoje problémy a nikdy to inak nebude. Sme predsa len ľudia a stále sa učíme jeden druhého rešpektovať, spolupracovať a jeden druhého dopĺňať.  Demokraticky a slobodne riadená spoločnosť alebo firma má však jasne väčší priestor pre napredovanie v týchto atribútoch a vytváranie rovnovážneho, harmonického a pre celú spoločnosť dlhodobo prospešného prostredia.

Ľudia sú odjakživa medzi sebou prepojení a potrebujú sa navzájom. Snaha o presadzovanie individualizmu, pozeranie sa len na svoje potreby či pretláčanie doslova egoizmu privádza túto spoločnosť doslova do kolapsu. Systémové masírovanie hláv nás tlačí do rôznych typov myslenia a snaží sa nás presvedčiť o tom, že úspech spoločnosti závisí od úspechu jednotlivca. Myslím že mnohých už v dnešnej dobe netreba presviedčať o tom, že úspech a šťastie jednotlivca závisí od úspechu a stavu celej spoločnosti. Podmienky pre spravodlivé podmienky a tlaky na vzájomnú spoluprácu spojené s odbúravaním stresujúceho a vydieračského prostredia dokážu priniesť efekt, v ktorom sa bude rodiť život a radosť. Článkom som chcel naznačiť, že vytvorenie takýchto podmienok je pomocou tohto typu spájania ľudí do väčších celkov z každého pohľadu úplne reálne, z ekonomického dlhodobo to najefektívnejšie a môže priniesť obrovský efekt pre všetkých.

Záver

Dnešný spôsob organizácie spoločnosti je založený na diktatúre a vytváraní más nevoľníkov. Jeho základným operačným systémom je spôsob fungovania peňažného systému držaný súkromnými osobami nimi vytváranými a poskytovaný peniazmi za úrok a základným nástrojom pomocou ktorého táto mašinéria funguje a ktorej rozvoj a šírenie je aj jeho automatickým dôsledkom sú diktatúrne riadené spoločnosti zhora. Nápravou teda môže byť len zmena operačného systému a vytvorenie transparentného a poctivého peňažného systému, ktorý bude slúžiť pre potreby spoločnosti a podpora práve družstevného fungovania organizácií, ktoré budú nástrojom demokracie aj v oblasti hospodárstva a pomôžu vytvoriť rovnováhu a dlhodobú udržateľnosť z pohľadu blaha celej spoločnosti a z mikro pohľadu ten najslobodnejší, najtransparentnejší, najefektívnejší a vlastne najspravodlivejší spôsob fungovania firiem.  Preto kooperatívy alebo družstvá môžu mať pri náprave začarovaného kruhu zásadný význam pre nastavenie smeru skutočnej demokracie a spravodlivosti.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.


Už ste čítali?